GARANTIE


Demuynck-Verrax verleent een fabriekswaarborg van 12 maanden op alle door haar geleverde artikelen. 

De garantie is niet van toepassing op defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de garantie geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Demuynck-Verrax is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of schade veroorzaakt door veranderingen of reparaties door de Koper.

Om aanspraak te kunnen maken op omruiling of vergoeding moeten de artikelen steeds in originele staat zijn, inclusief verpakking, accessoires en documentatie. 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 

Uitgevoerde garantieprestaties hebben noch een verlenging van de garantieperiode tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuwe garantieperiode.

Laden
Laden